top of page

בני דרור על גבי העיתונות

לפעמים בהקשר חיובי ולפעמים פחות, לעיתים על עסק שאינו עוד או ראיון עם חבר מושב, כאן יאוגדו הפרסומים השונים מהעיתונות, חלק מהעיתונים מקומיים של השרון וגוש תל מונד (או מועצת הדר השרון בעבר) וחלק מהעיתונים הארץ ישראלים שחלקם כבר אינם.

שמרתם גזיר עיתון שאין פה? אולי האיכות שלכם טובה יותר? תנו לנו לסרוק ולהעלות לאתר!

לחיצה על הכתבה תפתח אותה על דף מלא.

Israeli_Press_1949.jpg

הקמת המושב - 1946

דבר 6 מאי 1946.jpg
המשקיף, 13 מאי 1946.jpg
העולם, 16 מאי 1946.jpg
על המשמר, 13 מאי 1946.jpg
דבר, 10 מאי 1946.jpg
הארץ , 15 מאי 1946.jpg
1946 כרמי ומרים.jpg
דבר  13 מאי  1946.jpg
הארץ, 13 מאי 1946.jpg
הבקר, 13 מאי 1946.jpg
על המשמר, 10 מאי 1946.jpg
22 במאי 1946 דבר

השנים הראשונות

כנס מושב שיתופי דבר, 25 אפריל 1949.jpg
13 מאי 1946 על המשמר.jpg
הבקר , 14 מאי 1948 נכבשה כפר סבא הערבית.jpg
המשקיף , 13 יוני 1947.jpg

שנות ה-50

זמנים, 25 ספטמבר 1953.jpg
חרות, 9 יולי 1954.jpg
אוגוסט 1957.jpg
12 באוקטובר 1954 - חרות .jpg
למרחב, 1 פברואר 1956.jpg
1959 דבר נובמבר.jpg
הארץ, 17 ספטמבר 1950.jpg
דבר 28 אפריל 1952.jpg
למרחב, 20 פברואר 1958.jpg
21 פברואר 1957.jpg
דבר  18 דצמבר 1953.jpg
27-11-1953 דבר.jpg

שנות ה-60

1963.jpg
הצפה, 14 מרץ 1963.jpg
מעריב 22 פברואר 1961.jpg
תחנת אוטובוס מעריב 22 פברואר 1961.jpg
מעריב, 29 נובמבר 1967
סככה מעריב, 9 אוגוסט 1965.jpg
מעריב, 5 מרץ 1965.jpg

שנות ה-70

1971 עיתון דבר.jpg
1971 משפחת חצרוני.jpg
עלון הקשר למושבים שותפיים - מאי 73 (1).jpg
על המשמר, 13 אוגוסט 1971.jpg
הפגנה על חסימת כביש מעריב  27 אפריל 1977.jpg
עלון הקשר למושבים שיתופיים אוגוסט 72 .jpg
עלון הקשר למושבים שיתופיים אוקטובר 71 -2.jpg
עלון הקשר למושבים שיתופיים אוקטובר 71 -1.jpg
עלון הקשר למושבים שיתופיים אוקטובר 71 -5.jpg
עלון הקשר למושבים שיתופיים אוקטובר 71 -4.jpg

שנות ה-80

1986.jpg
1980 הדר השרון בית כנסת בני דרור.jpg
1983 כתבה דף לחבר 2.jpg
1984 ג'קי אנגל 1.jpg
1984 ג'קי אנגל  1.jpg
1986 בני דרור 40.jpg
כתבה בני דרור 40 1986 .jpg
1983 כתבה דף לחבר 1.jpg
כתבה בני דרור 40 1986.jpg
1988 הדף לחבר שבועות המשך.jpg
1988 הדף לחבר שבועות.jpg

שנות ה-90

1995 זנקור על בני דרור 2.jpg
1995 זנקור על בני דרור 1.jpg
קו למושב. תערוכה אמנים. יוסי קינן. בני-דרור. מיכל חפר 14 ביוני 19 1993.jpg
1993.jpg
1996.jpg

שנות ה-2000

מוסכים - על מוסך דרור (2).jpg
מוסכים - על מוסך דרור (1).jpg
ידיעות נתניה 2014.jpg
בלב העניינים 2017.jpg
2016 70 סיבות לחגוג (יובל).jpg
2018 פרי פרדס.jpg
2015 ידיעות נתניה.jpg
2019 מהלב.jpg
שבשבת 2017 בני 70 דרור.jpg
2014.jpg
2016 בול קליעה.jpg
bottom of page